CHI TIẾT SẢN PHẨM:


TRANH GẠO CHỮ</br>THƯ PHÁP nhẫn, cành trúc


Tranh gạo thư pháp chữ Nhẫn


MS: 047
Kích thước: 20x20 cm
Giá: 330.000d